Hue

1. Learn vocabulary about Hue.

River Sông
Tomb Lăng mộ
Citadel Thành cổ
Imperial City Kinh Thành
Emperor Hoàng đế
Dynasty Triều đại
Festival Lễ hội
Cuisine Ẩm thực
Architecture Kiến trúc