Sapa

1. Learn vocabulary about Sapa

Hill Đồi
Mountain Núi
Fog Sương mù
Village Làng, bản
Stilt house Nhà sàn
Rice Lúa
Terraced fields Ruộng bậc thang
Brocased Thổ cẩm
Ethnic minority Dân tộc thiểu số